• logo

Chính sách về PTBV- Môi Trường

  • Thứ ba, 15:06 Ngày 08/08/2023
  • Chính sách về PTBV- Môi Trường  

    Công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc xem xét các ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động của công ty, triển khai một cách có tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và phòng tránh ô nhiễm, tạo dựng lòng tin của xã hội và các bên hữu quan, qua đó củng cố nền tảng hoạt động kinh doanh.

    TOP